Cuma, Kasım 14, 2008

Yeni ÇED Yönetmeliği

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 17 Temmuz 2008 tarihinde yürürlüğe giren yeni ÇED Yönetmeliği ile Avrupa Birliği normlarına uyumlu bir hale getirildi. Yeni ÇED yönetmeliği ile ilgili yapılacak degişiklikler hakkında uzunca bir süredir Çevre ve Orman Bakanlığı'nın çalışmaları bulunmaktaydı.

26939 No'lu yönetmelik olan yeni ÇED yönetmeliği içeriği Çevre Mühendisleri Blogunda aşağıda verilmektedir.

Yeni ÇED Yönetmeliği içeriğinden alıntılar;

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi projeler hakkında "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu", "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumsuz", "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararlarını verme yetkisi Bakanlığa aittir. Ancak Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararının verilmesi konusundaki yetkisini, sınırlarını belirleyerek Valiliklere devredebilir.

3. Korunması gereken alanlar
a) Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, mevcut özellikleri korunacak alan olarak tespit edilen ve yapılaşma yasağı getirilen alanlar (Tabii karakteri korunacak alan, biogenetik rezerv alanları, jeotermal alanlar ve benzeri),
b) Tarım Alanları: Tarımsal kalkınma alanları, sulanan, sulanması mümkün ve arazi kullanma kabiliyet sınıfları I, II, III ve IV olan alanlar, yağışa bağlı tarımda kullanılan I. ve II. sınıf ile, özel mahsul plantasyon alanlarının tamamı,
c) Sulak Alanlar: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suların durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketinin çekilme devresinde 6 metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan, başta su kuşları olmak üzere canlıların yaşama ortamı olarak önem taşıyan bütün sular, bataklık sazlık ve turbiyeler ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafına doğru ekolojik açıdan sulak alan kalan yerler,
ç) Göller, akarsular, yeraltı suyu işletme sahaları,
d) Bilimsel araştırmalar için önem arzeden ve/veya nesli tehlikeye düşmüş veya düşebilir türler ve ülkemiz için endemik olan türlerin yaşama ortamı olan alanlar, biyosfer rezervi, biyotoplar, biyogenetik rezerv alanları, benzersiz özelliklerdeki jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar.

Yeni ÇED Yönetmeliğini İndirmek için

Perşembe, Ekim 23, 2008

Çevre Mühendisliği ile ilgili Yönetmelikler

Su ve atıksu arıtma tesisleri, katı atık berataraf sistemleri ve ÇED raporları gibi işlerde çevre mühendislerini ilgilendiren bir çok yönetmelik vardır.

Çevre Mühendisleri çalışmakta olduğu projelerde bu yönetmelikleri kesin biçimde uygulamaktadırlar.

Bu yazımızda Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelikler ve kanunlaşmış yasaları bir arada toplamaya çalışacağız.

Su Kirliği Kontrolü Yönetmeliği

Atıksu Arıtma tesisi Proje Onayı

ÇED Raporu

Pazartesi, Ekim 13, 2008

Ankara'nın İçme Suyu ve Kızılırrmak Suyu

Yerel seçimlerin yaklaşması ile iyice alevlenen ülke çapında şehir şebeke suyu tartışması hiç süphesiz ki Ankara'ya Kızılırmaktan getirilen su ile doruga çıkmıştı.

İlk önce Ankara'ya Kızılırmak'tan getirilen suyun nasıl getirildiğine bir göz atalım. İki sene önceki yazı Ankara'da yaşayanlar bilirler haftada bir veya iki gün su geliyordu evlere. Belediye her yeri afişlerle donatmıştı suyumuzu tasarruflu kullanalım diye.

Gerçek bir kuraklık yaşanıyordu, pek de içme suyu bakımından zengin olmayan ülkemizin başkentinde. Bu aciz durumu gören Başkabakan Tayyip Erdoğan Bakanlar kurulu kararı ile Ankara B. Belediye Başkanı Melih GÖKÇEK'e inanılmaz boyutlarda kredi sağlatarak 10 yıl sürmesi beklenen projeyi alelacele tamamladı ve Kızılırmak suyu Ankara barajlarına akmaya başladı.

Burada iki noktaya değineceğim; birincisi belediyeye kullandırılan kredi; eminim ki bunu belediye tek başına ödeyemez zaten kendi borçlarını bile hazine ödüyor. Bu büyük yatırımda tek başına hazineye fatura edildi. Şimdi Melih Gökçek bu yatırıla kendi reklamını yapıyor Bilbordlarda boy boy.

İkincisi 10 yıl sürmesi gerek proje 1 yılda bitince Milli Görüş belediyelerinin müzmin hastalığı nüksettti. Tamam iş bitti ama eksik bitti plansız bitti. Tüm Ankara halkının kafasında acaba bu suda gerçekten Arsenik miktarı çok fazlamı, değil mi... Eminim Melih Gökçek bile bunu zaman zaman düşünüyordur.

Pazartesi, Eylül 29, 2008

ATIKSULARDA AĞIR METAL GİDERİMİ

GİRİŞ

Bu yazıda suda çözünmüş metallerin atıksu arıtma proses'i esnasında giderimi hakkında temel bilgiler vermektedir. Her arıtma tesisinin kendi dinamikleri olduğu düşünüldüğünde yazı boyunca verilecek sayılar aslında laboratuvar şartlarında yani teorik sayılardır. Arıtma tesislerine uygulandıgında farklılıklar gösterebilir.


TANIMLAR

Kostik: Sodyum Hidroksit (NaOH) Yüksek alkaliniteye sahip bir kimyasaldır.
Metal-Hidroksit: Demir sülfat, aluminyum sülfat veya demir 3 klorür gibi koagulant kimyasallarla metallerin fiziksel olarak birleşip hacminin artmış şekli.
Ağır Metaller: Kurşun, gümüş, bakır, nikel, çinko, krom vb..


YAZI

Ağır metaller arıtma prosesine girdiğinde kararlı bir yapıya sahip olup katı olarak çökmeleri olanaksızdır. Çökürmek için gerek işlem temel olarak, ilk başta metalleri metal-hidroksit haline getirmek, ardındanda kostik ilavesi ile suyu uygun pH'a getirip metal-hidroksitlerin çökelmesini beklemek.

Şimdi ağır metal çeşitlerine göre pH ve çözünebilirlik ilişkisine göz atalım;

Bakır: Kaplama sanayi atıksuların sık görülen ağır metaldir. Hidroksiti en iyi pH 8 ve civarıdır.

Bakır Hidroksit'in Teorik Çözünürlüğü


Gümüş: Porselen, fotograf, elektrokaplama ve mürekkep üretim tesislerinin atıksularında bulunan gümüş'ün hidroksiti yüksek pH derecelerinde çökelir.

Gümüş Hidroksit'in Teorik Çözünürlüğü

Nikel: Nikel kaplama yapan sanayilerin atıksularında varolan nikelin hidroksiti de gümüş gibi yüksek alkalinitede çöker.

Nikel Hidroksit'in Teorik ÇözünürlüğüKurşun: Doğada bulunan en zararlı ağır metallerden biri olan kurşun, atıksuda konsatrasyon olarak 10mg/lt nin altına düşürmek teorik olarak mümkün değildir.

Kursun Hidroksit'in Teorik Çözünürlüğü

Kadmiyum: Kadmiyum metal alaşımları, seramik, elektrokaplama, fotoğraf, pigment, tekstil boyama, kimya sanayi ve kurşun madeni dren sularında bulunur. Çökelmesinin kimyasal reaksiyonu aşağıdadır.
1. 3Cd+2 + 2Fe(OH)3 → 3Cd(OH)2 (k) ↓ ( pH=6 da )
Demir III hidroksit Kadmiyum hidroksit
2. 3Cd+2 + 2Fe(OH)3 → 3Cd(OH)2 (k) ↓ ( pH=8.5 da )

3. Cd+2 + 2Na2S → CdS(k) ↓

Kadmiyum Hidroksit'in Teorik ÇözünürlüğüÇinko: Kaplama ve metal işleme endüstrileri, çinko, çelik işleri ve elyaf üretim tesislerinin atıksularında bulunur.
1. Zn+2 + 2OH- → Zn(OH)2(k) ↓

Çinko Hidroksit'in Teorik Çözünürlüğü

Yukarıda bahsettiğimiz ağır metaller ve diğerleri doğada kalıcı tahribata sebep olabilecek, toprak ve su kirliliğine neden olan zehirli atıklardır. Bu ağır metalleri arıtabilmek için ilk olarak yukarıda bahsettiğimiz pH larda hidroksitlerini çökeltmek devamında da uygun filtrelerden geçirip yüksek bertaraf sağlanabilemektedir.

Pazar, Ağustos 03, 2008

Biyo Disk ile Biyolojik Arıtma


Oksijenli arıtma yöntemlerinden biri olan Biyodisk sistemi, şekilde görüldüğü üzere diskin suya teması ile aldıgı bakterileri mekanik ekipmanın rotasyonal dönüşü sayesinde hava ile temas ettirilerek arıtılmasını amaçlayan Lagun sistemlerinden sonra geliştirilmiş mekanik bir biyolojik arıtma sistemidir.

Lagun sistemlerinden sonra keşfedilmesi dolayısı ile zamanında biyolojik arıtma prosesine yeni bir boyut kazandırmıştır.

Günümüzde kullanılan teknolojik havalandırma sistemlerine göre daha basit bir mekanik aksama sahip olan sistemde elektronik aksam bulunmamakla birlite hala eski arıtma sistemlerinde kullanılmaktadır.

Biyodisk ile arıtma günümüzde oksijenli arıtmalarda kullanılmayan bir sistemdir. Verimlilik oranı düşük olan bu sistemlerde bir nevi doğal arıtım gerçekleşmektedir.

Perşembe, Temmuz 03, 2008

Filtre Pres Bezleri

Bu yazıda filtre bezi hakkında fiyat, kalite ve meşei detayları yer almaktadır.

Arıtma tesislerinin çıkış sularının susuzlaştırılması prosesinde kullanılan filtre pres bezleri hakkında bilgiler bu yazıda verilecektir.

Çamur susuzlaştırmada kullanılan filtre pres bezi meşeileri yerli ve ital olarak ikiye ayrılır. İthal bezler Almanya, İtalya, İspanya, İsviçre veya Çin gibi ülkelerden gelir başlıca.

Çin'den ithal filtre bezleri : Bu bezler genel olarak piyasada bulunan en kalitesiz bezlerdendir. Fiyat olarak en ucuz fiyata sahip ürünler olan Çin'den ithal bezler, pek çok prosesde kullanılması tavsiye edilmez.

Almanya, İspanya, İtalya vb. ülkelerden ithal bezler : Kalite olarak yerli bezlerin sağlayamadığı parçacık limitlerine ulaşabilirler. Özellikle Alman firmaların yaptığı yatırılar neticesinde önceden imkansız olan küçüklüklerde parçacıklar tutulabilmektedir.

Yerli bezler : Yerli filtre pres bezleri hakkında bilgi vermek gerekirse Avrupan ithal bezlerle Çin bezleri arasında bir kaliyete sahip olan bezler, fiyat olarakta bu iki tarz menşei'nin arasında yer almaktadır.

Filtre Pres Bez çeşitleri:

Polipropilen: Yerli üretimi olan bu bezlerin 500x500, 630x630, 800x800 ve 1000x1000 mm ebatlarında üretimi bulunamaktadır. Fiyat olarak en ucuz bezler arasındadır.

Polyester filtre bezleri: Polipropilen bezlerden bir kalite daha iyi olan bu bezlerinde yerli üretimi PP bezler ile aynı ebatlarda Türkiye'de yapılabilmektedir.

Siyah İthal Bezler: İthal edilen bu bezler özellikle mermer sanayisinde kullanılmaktadır.

Andezit Bezi: İthal edilen andezit bezleri en kaliteli filtre pres bezleri arasındadır.

Pamuklu Filtre Bezleri: Yağ süzme endüstrisine yönelik üretilen bu bezlerin yerli üüretimleri mevcuttur.

Cumartesi, Mayıs 24, 2008

Altın Atölyeleri ve Madenlerinden Kaynaklanan Atıksuyun Arıtılması

Bilindiği üzere altın madeninin topraktan çıkarılıp kuyumcu atölyelerinde işlernerek tüketicilerin beğenesine sunulana kadar bir çok prosesten geçmektedir. Bu prosesler esnasında bir çok atıksu veya zehirli kimyasal oluşmaktadır. Bu kimyasallara en büyük ve tanıdık örnek altın aranırken kullanılan siyanürdür.


Altın cevheri doğadan çıkarılırken kullanılan 2 ana yöntem vardır. Bunlar Yığın Liçi ve karıştırmalı liçdir.

Siyanürleme Altın tanesi 10 mikrondan küçük ise Gravitasyon, Altın tanesi iri ve serbest ise Flotasyon Cevher bakır kullanılır.

1) Yığın Liçi: Tabanına ısıya duyarlı membranlar serilerek geçiş oranı sağlanmış bir alan üzerine kaba kırılmış cevher yığılır. Bu yığın üzerine döşenen borular vasıtasıyla siyanürlü çözelti püskürtülür. Bu yöntem ABD, İspanya ve İtalya’da halen uygulanmaktadır.

2) Karıştırmalı Liç: Kırılan ve öğütülen cevher çelik tanklar içerisinde siyanürlü çözeltiyle karıştırılarak siyanürleme prosesi gerçekleştirilir.

Her iki yöntemdede oluşan atık ve atıksu yüksek miktarda zehirli siyanür içermektedir.

Altın saf olarak çıkarılıp kuyumcu atölye ve fabrikalarına geldiğinde de bir dizi kimyasal işlemden geçer. Bu kimyasal işlemler sonucunda oluşan atıksu özel bir arıtma sistemi ile arıtılır.

Normal arıtma tesislerinden farklı olarak bu atıksu altın ve pırlanta içermektedir. Atıksu içerisinde bulunan altın belirli damıtma yöntemleri ile yeniden işletmeye geri kazandırıldıktan sonra klasik arıtma prosesleri uygulanır.

Pazartesi, Şubat 04, 2008

Geyikli Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı İhale İlanı

Atıksu Arıtma Tesisi Yaptırılacaktır.
İdarenin Adı : Geyikli Belediyesi
İşin Adı : Geyikli Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı
İhale Kayıt No : 2008/9032
Türü - Usulü : Yapım işi - Açık ihale usulü

1. İdarenin
a ) Adresi : Cumhuriyet Mahallesi Okul Caddesi No:2 GEYİKLİ / EZİNE / ÇANAKKALE
b ) Telefon - Faks Numarası : 286 6385533 - 286 6385832
c)Elektronik Posta Adresi (varsa) : geyiklibel@ttnet.net.tr
2. İhale konusu yapım işinin
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı :
Yapım İşi : 5000m3 / Gün Kapasiteli Betonarme Tip Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı ve 2394 Metre Basınçlı Hat Kanalizasyon Bağlantısı
b ) Yapılacağı Yer : Geyikli Beldesi Bademli Kuyu Mevkii 126-127 Nolu Parseller Üzerine
c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır
d ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 270 takvim günüdür.
3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer :
Geyikli Belediyesi Fen İşleri
b ) Tarihi - Saati : 03.03.2008 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış , tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İstekliler, ihale konusu yapım işinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklifleri ekinde vereceklerdir.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler,4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri::
İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler
a)
Asgari yeterlik kriteri olarak aşağıda belirtilen sayıda ve nitelikte Anahtar personel öngörülmektedir.
1- 1 Adet Proje Müdürü : İnşaat veya Çevre Mühendisi :5 yıl Deneyimli
2- 1 Adet Saha Mühendisi : İnşaat veya Çevre Mühendisi :3 yıl Deneyimli
3- 1 Adet Saha Mühendisi : Makina Mühendisi : 5 Yıl Deneyimli
4- 1 Adet Saha Mühendisi : Elektrik Mühendisi : 5 yıl Deneyimli
İlgili kişinin İhale İlan tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunuyor olması zorunludur.Özel Sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle ,kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve / veya meslek odası üye kayıt belgesiyle, isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu husus ise ; ilgili adına prim ödendiği veya ilgilinin alındığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.Anahtar Teknik Personelin en az 5 yıl deneyimli olması yeterlidir.
b) Aday ,İhale konusu işte aşağıda belirtilen nitelik ve sayıda Teknik Personeli işin başında bulunduracağına dair , Teknik Personel Taahhütnamesini teklifler dahilinde sunulacaktır.
1- 1 Adet Saha Mühendisi : Harita Mühendisi : 5 Yıl Deneyimli.
2- 1 Adet Saha Elemanı : İnşaat Teknikeri : 3 Yıl Deneyimli

4.3.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler::
1- 1 Adet Yükleyici- Kazıcı ( Ekskavatör )
2- 1 Adet Vinç
3- 1 Adet Kamyon
Yukarıda belirtilen makina ,teçhizat ve diğer ekipmanlar kendi malı ise ,Fatura demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilecektir. Taahhüt edilerek temin edilecek makina,teçhizat ve diğer ekipmanları için ise noter onaylı taahhütname verilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , Bu İhalede Benzer iş olarak ,Yapım İşlerinde iş deneyiminde Değerlendirilecek Benzer işlere Dair Tebliğde yer alan A / IV Grubu Benzer iş olarak kabul edilecektir. ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisi veya Çevre Mühendisi dir
5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6. İhale dokümanı Geyikli Belediyesi Fen İşleri adresinde görülebilir ve 1,000 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7. Teklifler ihale saatine kadar Geyikli Belediyesi Fen İşleri adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
Diğer Hususlar:
1. İstekliler ,Anahtar götürü bedel Teklif Mektubu ile birlikte İş Grupları Birim Fiyat Cetvelini doldurarak vermek zorundadır.
2.. Analizler ve Teklif Bedelini Gösteren hesap cetvelini vermek zorundadır.