Pazartesi, Şubat 04, 2008

Geyikli Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı İhale İlanı

Atıksu Arıtma Tesisi Yaptırılacaktır.
İdarenin Adı : Geyikli Belediyesi
İşin Adı : Geyikli Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı
İhale Kayıt No : 2008/9032
Türü - Usulü : Yapım işi - Açık ihale usulü

1. İdarenin
a ) Adresi : Cumhuriyet Mahallesi Okul Caddesi No:2 GEYİKLİ / EZİNE / ÇANAKKALE
b ) Telefon - Faks Numarası : 286 6385533 - 286 6385832
c)Elektronik Posta Adresi (varsa) : geyiklibel@ttnet.net.tr
2. İhale konusu yapım işinin
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı :
Yapım İşi : 5000m3 / Gün Kapasiteli Betonarme Tip Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı ve 2394 Metre Basınçlı Hat Kanalizasyon Bağlantısı
b ) Yapılacağı Yer : Geyikli Beldesi Bademli Kuyu Mevkii 126-127 Nolu Parseller Üzerine
c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır
d ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 270 takvim günüdür.
3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer :
Geyikli Belediyesi Fen İşleri
b ) Tarihi - Saati : 03.03.2008 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış , tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İstekliler, ihale konusu yapım işinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklifleri ekinde vereceklerdir.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler,4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri::
İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler
a)
Asgari yeterlik kriteri olarak aşağıda belirtilen sayıda ve nitelikte Anahtar personel öngörülmektedir.
1- 1 Adet Proje Müdürü : İnşaat veya Çevre Mühendisi :5 yıl Deneyimli
2- 1 Adet Saha Mühendisi : İnşaat veya Çevre Mühendisi :3 yıl Deneyimli
3- 1 Adet Saha Mühendisi : Makina Mühendisi : 5 Yıl Deneyimli
4- 1 Adet Saha Mühendisi : Elektrik Mühendisi : 5 yıl Deneyimli
İlgili kişinin İhale İlan tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunuyor olması zorunludur.Özel Sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle ,kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve / veya meslek odası üye kayıt belgesiyle, isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu husus ise ; ilgili adına prim ödendiği veya ilgilinin alındığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.Anahtar Teknik Personelin en az 5 yıl deneyimli olması yeterlidir.
b) Aday ,İhale konusu işte aşağıda belirtilen nitelik ve sayıda Teknik Personeli işin başında bulunduracağına dair , Teknik Personel Taahhütnamesini teklifler dahilinde sunulacaktır.
1- 1 Adet Saha Mühendisi : Harita Mühendisi : 5 Yıl Deneyimli.
2- 1 Adet Saha Elemanı : İnşaat Teknikeri : 3 Yıl Deneyimli

4.3.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler::
1- 1 Adet Yükleyici- Kazıcı ( Ekskavatör )
2- 1 Adet Vinç
3- 1 Adet Kamyon
Yukarıda belirtilen makina ,teçhizat ve diğer ekipmanlar kendi malı ise ,Fatura demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilecektir. Taahhüt edilerek temin edilecek makina,teçhizat ve diğer ekipmanları için ise noter onaylı taahhütname verilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , Bu İhalede Benzer iş olarak ,Yapım İşlerinde iş deneyiminde Değerlendirilecek Benzer işlere Dair Tebliğde yer alan A / IV Grubu Benzer iş olarak kabul edilecektir. ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisi veya Çevre Mühendisi dir
5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6. İhale dokümanı Geyikli Belediyesi Fen İşleri adresinde görülebilir ve 1,000 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7. Teklifler ihale saatine kadar Geyikli Belediyesi Fen İşleri adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
Diğer Hususlar:
1. İstekliler ,Anahtar götürü bedel Teklif Mektubu ile birlikte İş Grupları Birim Fiyat Cetvelini doldurarak vermek zorundadır.
2.. Analizler ve Teklif Bedelini Gösteren hesap cetvelini vermek zorundadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder